Privačių duomenų apsauga 

I. Bendrosios nuostatos

1.      Ši Privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės www.drillday.lt pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. 

2.      Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši Privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

3.      Elektroninės parduotuvės www.drillday.lt administratorius, MB „Dujokaukė“ vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:

3.1.  Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

3.2.  Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.

3.3.  Asmens duomenys tvarkomi teisėtai, t.y. tik tais atvejais, kai:

3.3.1.      duomenų subjektas duoda sutikimą, t. y. sutinka laikytis Elektroninės prekybos taisyklių;

3.3.2.      sudaroma arba vykdoma sutartis, kai viena iš šalių yra duomenų subjektas;

3.3.3.      MB „Dujokaukė“ įpareigotas tvarkyti asmens duomenis pagal įstatymus;

3.3.4.      asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia MB „Dujokaukė“  arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

3.4.  Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

3.5.  Asmens duomenys saugojami ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

3.6.  Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

3.7.  Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

3.8.  Apie asmens duomenų tvarkymą nustatyta tvarka pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

4.      Naudotis e – parduotuvės paslaugomis gali:

4.1.  visi veiksnūs fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;

4.2.  nepilnamečiai nuo penkiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus tik turėdami tėvų, įtėvių arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai savarankiškai disponuojama savo uždarbiu ar stipendija;

4.3.  juridiniai asmenys;

4.4.  visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas 

5.      www.drillday.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, fizinis adresas ir kita e - parduotuvės registracijos formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi tam, kad:

5.1.  apdoroti Jūsų prekių užsakymus;

5.2.  išrašyti finansinius dokumentus;

5.3.  išspręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

5.4.  įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus.

6.      Registracijos e-parduotuvėje metu Jūs privalote pateikti išsamius ir teisingus asmens duomenis.

7.      MB „Dujokaukė“ gali statistiniais tikslais naudoti su Jūsų asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis, t.y. duomenis apie įsigytas prekes. Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Kliento asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

 

III. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims 

8.      MB „Dujokaukė“ pasilieka teisę perduoti informaciją trečiosioms šalims tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

IV. Asmens duomenų pakeitimas ar atnaujinimas, trynimas 

9.      Jūs turite teisę keisti ir/ar atnaujinti registracijos formoje pateiktą informaciją, ištrinti ją.

 

V. Informacijos ar pretenzijų perdavimas 

10.  Jūs, leidęs tvarkyti savo asmens duomenis, turite teisę reikalauti pakeisti asmens duomenis arba sustabdyti jų tvarkymą išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

11.  MB „Dujokaukė“, gavęs Jūsų prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami raštu. 

 

VI. Privatumo politikos keitimas

 

12.  MB „Dujokaukė“ turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdamas e- parduotuvėje, bei nurodytu el. paštu.

13.  Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y nuo tos dienos, kai jie yra patalpinimi e-parduotuvės sistemoje.

14.  Jeigu Jūs nesutinkate su nauja Privatumo politikos redakcija, Jūs turite teisę jos atsisakyti raštu (el. paštu parduotuve@drillday.lt arba paprastu paštu) su sąlyga, kad Jūs prarandate teisę naudotis e-parduotuvės paslaugomis.

15.  Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Jūs ir toliau naudojatės e-parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su nauja redakcija.

 

VII. Slapukų (angl. cookies) naudojimas.

16.  Naudodamiesi šia svetaine Jūs sutinkate su slapukų naudojimu, atsižvelgiant į mūsų pateiktą informaciją apie slapukus. Jei nesutinkate su šių slapukų naudojimu, išjunkite juos vadovaudamiesi šioje informacijoje apie slapukus pateiktais nurodymais, kad slapukai iš šios svetainės negalėtų būti siunčiami į Jūsų prietaisą.


Kas yra slapukas? Slapukai – tai maži tekstiniai failai, siunčiami į Jūsų prietaisą tada, kai lankotės svetainėje. Tada, per kiekvieną vėlesnį apsilankymą, slapukai siunčiami atgal į svetainę, iš kurios jie buvo gauti, arba į kitą svetainę, galinčią juos atpažinti. Slapukai veikia kaip svetainės atmintis ir leidžia jai prisiminti jūsų prietaisą per pakartotinius apsilankymus. Slapukai taip pat gali įsiminti jūsų nuostatas, padidinti naudojimo patogumą ir padėti rodyti Jums aktualiausią reklamą.

 

18.  Mes galime naudoti seanso slapukus, kurie egzistuoja tik kol neuždarote savo naršyklės. Taip pat galime naudoti nuolatinius slapukus, kurie egzistuoja tam tikrą ilgesnį nurodytą laiką.

 

19.  Mūsų svetainė gali leisti joje rodomoms paslaugoms siųsti trečiųjų šalių slapukus. Mes šių slapukų nekontroliuojame. Jei reikia daugiau informacijos apie tai, kaip slapukus naudoja trečiosios šalys, apsilankykite tokių trečiųjų šalių interneto svetainėse.

 

 

20.  Kaip kontroliuoti ir šalinti slapukus? Dauguma interneto naršyklių priima slapukus, bet paprastai galite pakeisti naršyklės nustatymus atsisakydami priimti naujus slapukus, išjungdami esamus slapukus arba tiesiog nurodydami pranešti jums, kai į Jūsų prietaisą siunčiami nauji slapukai. Norėdami nustatyti, kad Jūsų naršyklė nepriimtų slapukų, žr. naršyklės tiekėjo žinyno instrukcijas (paprastai jas galima rasti meniu „Help“ (Žinynas), „Tools“ (Įrankiai) arba „Edit“ (Redagavimas)). Atminkite, kad atsisakius slapukų arba juos išjungus, gali neveikti tam tikros svetainės funkcijos. Be to, slapuko arba slapukų kategorijos išjungimas nepašalina to slapuko iš jūsų naršyklės. Tai padaryti turite Jūs patys savo naršyklėje.

 

21.  Slapukų naudojimo pakeitimai

22.  Jei pakeisime slapukų naudojimo šioje svetainėje būdą, apie tokius pakeitimus bus paskelbta čia, o prireikus mūsų svetainės puslapiuose bus įdėtos nuorodos, įspėjančios apie bet kokius pakeitimus.